Browse

Algemene Voorwaarden Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. tevens handelend onder de naam SamProducts.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen van diensten en/of goederen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., tevens handelend onder de naam SamProducts. Door het sluiten van een overeenkomst met Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Waar in deze algemene voorwaarden over Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. wordt gesproken, dient ook SamProducts te worden verstaan.

Artikel 1: definities
Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Opdrachtgever: De (rechts)persoon die in contractuele relatie staat tot Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., uit hoofde van een met Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gesloten overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten. Met Opdrachtgever wordt tevens bedoelt elke (rechts)persoon die met Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. een overeenkomst wenst aan te gaan.
Opdrachtnemer: Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., tevens handelend onder de naam SamProducts, en diens eventuele rechtsopvolgers.
Derde (n): Niet bij de opdracht betrokken partijen.
Overeenkomst: Het totaal van alle tussen Opdrachtgever en Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. overeengekomen leveringen van goederen en/of diensten.
Koop op afstand: Een koop die tussen een consument en Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkopen op afstand van producten en diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand. Alle aankopen via de webshop van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. door een consument worden geacht een koop op afstand te zijn.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de met Sam Ysebaert Sports and Medical gesloten overeenkomst. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing bij koop op afstand.
Bedenktermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Artikel 2: algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. tenzij door partijen anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sam Ysebaert Sports and Medical B.V en een consument. Deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing op alle verkopen van producten en leveringen van diensten die door Sam Ysebaert Sport and Medical B.V.worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zullen de algemene voorwaarden van Sam Ysebaert Sport and Medical aan de Opdrachtgever worden verstrekt.
3. Tenzij anders schriftelijk is bepaald zijn alle in offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en algemene voorwaarden genoemde bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting in het geval van een natuurlijk persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in alle andere gevallen zijn deze bedragen in euro’s exclusief omzetbelasting. De bedragen genoemd van producten/diensten die op de webshop worden aangeboden vermelden bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting.
4. De inhoud van eventueel door Opdrachtnemer gebruikte folders, flyers, drukwerken, promotionele e-mails en prijslijsten zal Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. niet binden. Dit kan anders zijn indien daar in de overeenkomst of offerte specifiek naar wordt verwezen.
5. Van het in deze algemene voorwaarden overeengekomen kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
6. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
7. De overeenkomst tezamen met de algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Sam Ysebaerts Sport and Medical B.V. en Opdrachtgever weer met betrekking tot de diensten waarvoor de opdracht is gesloten. Mocht sprake zijn van eerdere afspraken die tussen partijen zouden zijn gemaakt, komen deze te vervallen.
8. Voor het geval de Opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden zou verwijzen, zijn deze niet van toepassing. Dit kan slechts anders zijn indien de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Bij afwijking tussen een Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.
9. De in deze voorwaarden bedoelde tarieven en bedragen kunnen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een redelijk bedrag aan prijscompensatie. Als redelijk wordt in elk geval de consumenten koopprijscorrectie verstaan. Overige tariefwijzigingen zijn tevens mogelijk.
10. Indien Opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten respectievelijk maten en Opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen overeengekomen overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk.
11. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, mits daarbij dezelfde kwaliteit wordt gegarandeerd. Een dergelijke overdracht dient schriftelijk door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. aan de Opdrachtgever te worden medegedeeld.
12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met Nederlandse wetgeving, dan zal deze strijdige bepaling in overeenstemming worden gebracht met het geldende recht. De overige algemene voorwaarden van Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. blijven onverkort van kracht.
13. Indien de Opdrachtgever geen consument is geldt dat:
a) Partijen uitsluitend wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek). Partijen wensen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. Burgerlijk Wetboek.
b) Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat betaling plaatsvindt;
c) Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord is, dat Sam Ysebaert Sports and Medcial B.V. werkzaamheden ten behoeve van andere Opdrachtgevers verricht;
14. Mocht Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. om bepaalde redenen uit coulance afwijken van deze algemene voorwaarden zal dit niet ertoe leiden dat Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. haar recht verliest om in de toekomst wel een strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
15. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. doch ook op al haar aandeelhouders, bestuurders en andere (rechts)personen die voor Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. werkzaam zijn. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle (rechts)personen die door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zijn ingeschakeld en ook geldig voor alle personen voor wie Ysebaert Sports and Medical B.V. wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
16. Deze algemene voorwaarden kunnen door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 3: offerte
1. Mocht sprake zijn van een offerte dan wordt deze schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Enkel in geval van spoedeisende of uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
2. De offerte omvat een nauwkeurige omschrijving van de te leveren producten en/of uit te voeren diensten.
3. De offerte biedt een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren producten en/of diensten. De beschrijving van de offerte is voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever een goede beoordeling van het aanbod kan maken. De offerte bevat zodanige informatie zodat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zijn.
4. De offerte zal worden voorzien van een dagtekening en geldt ingaande die dag gedurende veertien dagen.
5. Indien de Opdrachtgever de offerte niet binnen de hierboven gestelde termijn accepteert, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van deze offerte in rekening te brengen. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is hiertoe slechts gerechtigd indien Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. vooraf bij Opdrachtgever heeft bedongen.

Artikel 4: Totstandkoming, uitvoering en wijziging
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt de overeenkomst door het ondertekenen en retour zenden van de schriftelijke offerte dan wel een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst te zenden. De datum van aanvaarding van de opdracht is de ondertekeningsdatum van de offerte.
2. Indien een overeenkomst via elektronische weg tot stand is gekomen, bevestigt Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt tot stand door middel van de opdrachtbevestiging door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. Al onze aankopen vanaf de website worden geacht elektronisch tot stand te komen.
3. De overeenkomst wordt geacht in elk geval tot stand te zijn gekomen indien Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
4. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten die van belang zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Indien Sam Ysebaert Sports and Medical gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij toegestaan de overeenkomst te weigeren en de bestelling te weigeren. Sam Ysebaert Sports and Medical kan in dat geval ook nadere voorwaarden aan de overeenkomst verbinden.
5. Een aanvaarding door Opdrachtgever die afwijkt van de offerte van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., moet gezien worden als een verwerping van de offerte en een nieuwe aanbieding. De overeenkomst komt pas – overeenkomstig dit nieuwe aanbod – tot stand na schriftelijke aanvaarding door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
6. Opdrachtgever machtigt Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. om de overeenkomst geheel of ten dele door een door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. aan te wijzen derde, op een door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
7. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de diensten of leveringen van producten in fasen zullen worden uitgevoerd, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen in onderling overleg treden. Eventuele aanpassingen in de bestaande overeenkomst zullen door Partijen schriftelijk worden overeengekomen. Indien echter blijkt dat vastgesteld wordt dat kleine afwijkingen van de diensten noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten geheel (of ten dele) te kunnen uitvoeren, kan Sam Ysebaerts Sports and Medical B.V., zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt dit programma naar eigen inzicht wijzigen. Sam Ysebaerts Sports and Medical B.V. dient dan wel eenzelfde kwaliteit de garanderen.
9. Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. ervoor zorgt dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 5: herroepingsrecht consument
1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de koop van een product of dienst gedurende de bedenktermijn van veertien dagen zonder opgave van redenen annuleren.
2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangegeven derde (niet zijnde de vervoerder) het product heeft ontvangen, of:
a) Als de consument gelijktijdig meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangegeven derde (niet zijnde de vervoerder) het laatste product heeft ontvangen;
b) Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten/diensten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangegeven derde (niet zijnde de vervoerder) het eerste product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en zijn verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken of gebruiken om de aard, werking en kenmerken van het product vast te stellen.
4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van gebruik van het product die niet onder lid 3 is te rangschikken
5. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht dient deze hiervan melding te doen – binnen de bedenktermijn – door middel van het formulier voor herroeping (Bijlage I bij deze algemene voorwaarden). De consument kan tevens schriftelijk aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kenbaar maken dat hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.
6. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de melding van zijn herroepingsrecht heeft gedaan, het product aan Sam Ysebeart Sports and Medical B.V. terug te zenden of aan haar te overhandigen. De consument dient het product terug te zenden in originele staat en verpakking. Indien een uitzondering op deze regel wordt gemaakt zal Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. dit schriftelijk aan de consument bevestigen.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8. Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. vergoedt alle betalingen – inclusief verzendkosten van Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. - van de consument binnen veertien dagen na ontvangst van het geretourneerde product. Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument schriftelijk instemt met een andere betaalwijze.
9. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zal hiervan schriftelijk melding doen bij het sluiten van de overeenkomst indien dit van toepassing is.

Artikel 6: verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte overeenkomst door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens en zorgt ervoor dat deze tijdig worden verstrekt aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
2. Opdrachtgever dient een eventuele wijziging van contact- en overige gegevens spoedig aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. door te geven.
3. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kan niet instaan voor de juistheid van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. hoeft de door Opdrachtgever aangeleverde informatie niet op juistheid te onderzoeken. Sam Ysebaert Sport and Medical B.V. zal dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever zelf zijn aangeleverd.
4. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen (indien van toepassing).
5. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. haar werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
6. Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is deze aansprakelijk voor de gevolgen van niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
7. Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Sam Ysebeart Sports and Medical B.V. voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De Opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. te voldoen.
8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen diensten of door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever draagt tevens het risico voor kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan Opdrachtnemer de diensten verricht en bij gebreken in of van de ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7: verplichtingen Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
1. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. staat ervoor in, dat de diensten op een deugdelijke manier worden uitgevoerd in overeenstemming met de tussen Partijen gemaakte afspraken in de Overeenkomst.
2. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de diensten – door een niet aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kunnen worden uitgevoerd, zal Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. de door haar noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis aan Opdrachtgever te brengen en na overleg met deze Opdrachtgever uit te voeren.
3. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. deelt haar werkzaamheden geheel zelfstandig in en verricht deze naar eigen inzicht en zonder leiding van Opdrachtgever. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. , indien dit mogelijk is, zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en instructies van Opdrachtgever en zal indien nodig overleg plegen met Opdrachtgever.
4. Sam Ysebaert Sports and Medical staat in dat de door haar geleverde producten en uitgevoerde diensten voldoen aan de gesloten overeenkomst en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Sam Ysebeart Sports and Medical zorgt tevens dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

Artikel 8: onvoorziene complicaties tijdens de uitoefening van de werkzaamheden
1. Wanneer zich tijdens de uitoefening van de diensten onvoorziene complicaties voordoen, zal Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zo spoedig mogelijk hiervan melding doen bij de Opdrachtgever. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zal de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij de Opdrachtgever niet kan bereiken, behoudens onmiddellijk handelen is vereist.
2. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten, die Sam Ysebaert Sports and Medical dient te maken die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed tenzij de schade aan Sam Ysebaert Sports and Medical is toe te rekenen.

Artikel 9: prijzen en betaling
1. Tenzij anders schriftelijk is bepaald zijn alle in offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en algemene voorwaarden genoemde bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting in het geval van een natuurlijk persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in alle andere gevallen zijn deze bedragen in euro’s exclusief omzetbelasting. De bedragen genoemd van producten/diensten die op de webshop worden aangeboden vermelden bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting. Deze prijzen zijn exclusief leveringskosten.
2. Betaling van de facturen dient binnen een termijn van veertien dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
3. Bij bestellingen vanaf de webshop dient de betaling direct uitgevoerd te worden door middel van een IdealBetaling of betaling via Bancontact/ Mister Cash.
4. De termijn in lid 2 van dit artikel wordt gezien als een fatale termijn in de zin van de Nederlandse Wet. Bij het uitblijven van de betaling verkeert Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling aan Opdrachtgever hoeft te worden verzonden. Latere betaling is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
5. Zolang een (deel) factuur niet door Opdrachtgever is voldaan, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zonder dat dit zal leiden tot een toerekenbare tekortkoming zijdens Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
6. Bij niet-tijdige betaling zal eerst door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. een betalingsherinnering worden verzonden. Blijft betaling binnen de daartoe gestelde termijn uit zal een aanmaning worden verstuurd waarbij aan Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht, met een minimum van 15% per jaar. Mocht een betaling ook binnen de daartoe gestelde termijn uitblijven zal aan de Opdrachtgever een formele ingebrekestelling worden verzonden. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderen met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering.
7. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van de factuur. Blijft een bezwaar binnen deze termijn uit dan wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de factuur.
8. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening.
9. Indien de betalingstermijn van een factuur is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle nog openstaande facturen bij Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. direct opeisbaar.
10. Facturen zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername- of fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van opdrachtgever. Deze bepaling is tevens van toepassing indien sprake is van surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen.
11. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kan na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van het verrichten van de diensten/ leveren van de producten verhogingen in prijs aan de Opdrachtgever in rekening brengen indien deze worden veroorzaakt door verhogingen in een of meer kostenfactoren. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kan in dit geval ook de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) ontbinden. Het recht van ontbinding bij een prijsverhoging op grond van dit artikel komt ook toe aan Opdrachtgever maar alleen indien deze binnen 5 dagen na mededeling van de prijsverhoging bij Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk inroept.
12. De prijs die een Opdrachtgever moet betalen kan na het moment van tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden, in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting en in het geval van artikel 9 lid 11. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. en Opdrachtgever kunnen in onderling overleg van dit lid schriftelijk afwijken.

Artikel 10: Garantie
Op de door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn van één jaar. Deze garantietermijn is niet overdraagbaar. Deze door de fabriek gestelde garantie geldt niet voor goederen die onjuist worden gebruikt dan wel anders worden gebruikt dan in de handleiding/gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Alle kosten gemaakt door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de consument/Opdrachtgever.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. aan Opdrachtgever geleverde goederen of diensten blijven in eigendom van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien sprake is van een levering van goederen voordat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en Opdrachtgever in verzuim verkeerd, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gerechtigd deze goederen onmiddellijk op te halen c.q. tot zich te nemen. Opdrachtgever is gehouden alle medewerking hiertoe te verschaffen of straffe van een boete van 10% per dag over het door hem/haar verschuldigde bedrag.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen te vervreemden of een beperkt recht daarop te vestigen al dan niet ten behoeven van derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.

Artikel 12: niet-toerekenbare tekortkoming
1. Onder overmacht moet worden verstaan de niet toerekenbare tekortkoming van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., en verder van onvoorziene omstandigheden waardoor van Ysebaert Sports and Medial B.V. de naleving (dan wel uitvoering) van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproep, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, epidemieën en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief van aard.
2. Indien Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft zij het recht de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering. Ook kan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 13: aansprakelijkheid
1. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan doordat Opdrachtgever aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. inzake diens verzekering in dat specifieke geval uitkeert, zulks inclusief het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. bij die specifieke levering terzake van uitgevoerde diensten en geleverde producten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4. Opdrachtgever vrijwaart Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. in voorkomende gevallen schadeloos.
5. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gerechtigd, en daartoe door Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens Opdrachtgever te aanvaarden.
6. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. voor schade die het gevolg is van het gebruik van producten/ apparaten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Sam Ysebaert Sports and Medical B.V..
7. Hulppersonen genieten in elk geval en ieder voor zichzelf dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze algemene voorwaarden ten aanzien van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gelden.
8. De door partijen afgesproken en door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. van deze schade onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever met deze schade bekend is geworden (of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn), deze schade schriftelijk aan Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. kenbaar heeft gemaakt.
10. In elk geval dienen rechtsvorderingen uiterlijk binnen één jaar na tijdige melding van de schade bij Sam Ysebaerts Sport and Medical B.V. aanhangig te zijn gemaakt. Wordt de rechtsvordering niet binnen de hierboven gestelde termijn aanhangig gemaakt zal dit leiden tot een verval van recht.
11. Het bepaalde in voorgaande leden ziet zowel op contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.


Artikel 14: ontbinding
1. Onverminderd het overige wat in deze voorwaarden is gesteld, is Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daartoe een formele ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak voor nodig is, in de volgende gevallen:
a) Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst;
b) Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sprake is van aanvraag van surseance van betaling, het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd, sprake is van schuldsanering voor natuurlijke personen of indien de Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
2. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
3. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden of zijn verplichtingen opschorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
4. Indien Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim zijdens haar, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade. Ingeval van een gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. verrichte prestaties en heeft Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15: verwerking persoonsgegevens
1. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat partijen persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan – doch niet uitsluitend – emailadressen, namen, telefoonnummers etc. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Zowel op Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. als op Opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Partijen dien bijvoorbeeld passende beveiligingsmaatregelen te bieden en betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens te informeren.
3. Voor zover in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de AVG.
4. Ieder der partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een der partijen een verzoek indient ter uitoefening van haar rechten op grond van de AVG.
5. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. draagt zorg voor geheimhouding van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt. Voor zover nodig machtigt de opdrachtnemer Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. door ondertekening van de overeenkomst en acceptatie van deze voorwaarden tot het verstrekken van die gegevens aan de hiervoor genoemde instanties.
6. Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. zal aan Opdrachtgever of derden geen informatie verstrekken indien de AVG, of enige andere wet-of regelgeving zich hiertegen verzet.

Artikel 16: klachten
1. Mocht een Opdrachtgever om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over de dienstverlening of geleverde producten van Sam Ysebaert Sports and Medical B.V., dan kan deze dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar sam@samysebaert.com onder vermelding van de aard van de klacht.
2. De klacht dient zo snel mogelijk na ontdekking van de klacht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
3. Na ontvangst van de klacht neemt Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. binnen 5 werkdagen contact op met de Opdrachtgever om de klacht te bespreken. Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
4. Een klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
5. Klachten worden door Sam Ysebaert Sports and Medical B.V. vertrouwelijk behandeld.

Artikel 17: geschillen
1. Op al onze opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Limburg te Maastricht.Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Sam Ysebaert Sports and Medical B.V.
Apollohof 123
6215 XS Maastricht

Mailadres: sam@samysebaert.com

Ik/Wij, deel/delen u mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/ levering van de volgende dienst herroep/herroepen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Besteld op……………………………………. Ontvangen op……………………………………………………………………………


Naam consument:………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres consument:………………………………………………………………………………………………………………………………


Handtekening consument Datum: