Browse

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

Sam Ysebaert bv, gevestigd te Maastricht en handelend onder de naam Sam Ysebaert Sport and Medical BV

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zichzelf met Sam Ysebaert bv een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede eenieder die door of in verband met een door Sam Ysebaert bv gesloten overeenkomst in een rechtsverhouding tot Sam Ysebaert bv komt te staan.

 

 1. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Sam Ysebaert bv en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

 

 1. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn acht dagen bindend.

Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

 

 1. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Sam Ysebaert bv schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Sam Ysebaert bv is begonnen.

 

 1. Levering

Alle door Sam Ysebaert bv opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en het land van bestemming.

Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeld worden.

 

 1. Retouren

Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 7 dagen retour sturen. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in originele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in ongeschonden staat te zijn. Sam Ysebaert bv behoudt zich het recht om kosten van verzending en indien gebruik gemaakt van creditcardmaatschappij (3-4%) in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag.

 

 1. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De door Sam Ysebaert bv aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Sam Ysebaert bv totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Sam Ysebaert bv is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

 

 1. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart Sam Ysebaert bv voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

 

 1. Verval van vorderingen

Alle vorderingen jegens Sam Ysebaert bv s tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van Sam Ysebaert bv zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Sam Ysebaert bv vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

 

 1. Aansprakelijkheid

Sam Ysebaert bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. In geval Sam Ysebaert bv aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

 

 1. Ontbinding

Sam Ysebaert bv is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

 

 1. Garantie

Op de door Sam Ysebaert bv geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn, deze is niet overdraagbaar, van een jaar tenzij deze schriftelijk door Sam Ysebaert bv anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Alle kosten gemaakt door Sam Ysebaert bv betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten.

De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Sam Ysebaert bv en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Sam Ysebaert bv en de opdrachtgever mochten ontstaan en /of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Sam Ysebaert bv in Nederland is gevestigd.